Beställa Zoloft på nätet

zoloft

Sertralin används för att behandla människor som mår dåligt av olika orsaker. Biologiska, genetiska eller efter svåra upplevelser. Villkor som ledde till depression, tvångssyndrom, panikstörning, posttraumatisk stress syndrom, vilket är ett försenat mentalt svar efter en mycket obehaglig upplevelse och social fobi.

Sertralin (medicin mot ångest) i Sverige

Zoloft är ett antidepressivt läkemedel som används för behandling av olika sjukdomar. Det är godkänt för behandling av depression, social fobi, posttraumatiskt stresssyndrom, tvångssyndrom och paniksyndrom.

  • Depression är en klinisk sjukdom med symtom som att du känner dig ledsen, inte kan sova ordentligt eller njuta av livet som vanligt.
  • Tvångssyndrom och paniksyndrom är sjukdomar som kopplas till ångest med symtom som konstant besvär av fixeringar (tvångsföreställningar) vilket gör att du måste upprepa olika ritualer (tvång).
  • Posttraumatisk stressstörning är ett tillstånd som kan uppstå efter en mycket känslomässig traumatisk upplevelse, med vissa symtom som depression och ångest.
  • Social fobi (socialt ångestsyndrom) är en sjukdom som kopplas till ångest. Sjukdomen kännetecknas av känslor av intensiv ångest eller vånda i sociala situationer.
Köpa online

Den verksamma substansen i Zoloft är Sertralin. Preparatet tillhör en grupp läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare. Med 90 tabletter Sertralin 50 mg kan du också spara på priset. Ca 59 EUR för 90 piller, motsvarande endast cirka 0.65 EUR per tablett.

Hur fungerar Sertralin?

Antidepressiva receptfritt tillhör gruppen SSRI-läkemedel. SSRI står för ”selective serotonin reuptake inhibitor” eller selektiva serotoninåterupptagshämmare.

Eftersom serotonin är en signalsubstans som förstärker känslan av välbefinnande, så ökar välbefinnandet genom att ta sertralin. Preparatet har en halveringstid i kroppen på upp till 90 timmar och är inte beroendeframkallande (så kallade utsättningssymptom kan misstas för abstinens).

Dosering och korrekt användning av Sertralin

En tablett med preparatet innehåller 25 mg, 50 mg eller 100 mg av den aktiva substansen Sertralin. Preparatet bör tas på morgonen med frukost för att minska risk för illamående.

Depression och tvångssyndrom:

Normal effektiv dos är 50 mg/dag. Dosen kan ökas med 50 mg efter en vecka, och sedan om man så önskar med 50 mg i taget under flera veckors tid. Maximal rekommenderad dos är 200 mg/dag.

Paniksyndrom, social fobi och posttraumatiskt stressyndrom:

Behandlingen bör börja med en dos på 25 mg/dag. Dosen kan ökas till 50 mg efter en vecka, och sedan om man så önskar med 50 mg i taget under flera veckors tid. Maximal rekommenderad dos är 200 mg/dag.

Hur effektivt är Zoloft?

Vid depression är effektiviteten hos Sertralin liknande som det för äldre tricykliska antidepressiva läkemedel. Den största skillnaden är att biverkningarna är mycket mindre uttalade. Äldre tricykliska antidepressiva läkemedel var mindre specifika och påverkade även noradrenalin och dopamin, vilket gav större biverkningar. Jämfört med nyare antidepressiva läkemedel är skillnaderna mot Sertralin små och härförs till största del till biverkningarna.

Vad bör man överväga om man vill beställa Sertralin receptfritt?

Kontra: Överkänslighet mot preparatet eller något annat hjälpämne; levercirrhos. Sertralin bör ej ges till patienter som behandlas med linezolid

Varning för!

  • Ökad känslighet för solen.
  • Kan ge leverskador och tinnitus, bland annat.
  • Man ska inte dricka grapefruktjuice eller alkohol då man medicinerar med Sertralin.

Många biverkningar är lindriga och går över efter ett tag, enligt tillverkarna.
Muntorrhet, illamående och ont i magen är några av de vanliga biverkningnarna. Liksom yrsel, skakningar och överdiven sömnighet. Många får svårt att somna och män kan få fördröjd utlösning.

Beställa Zoloft på nätet
Scroll to top